Statut szkoły
29.11.2019

Statut szkoły to podstawowy dokument regulujący pracę szkoły.
Zawiera on między innymi:
 • Cele i zadania szkoły
 • Organizację pracy szkoły
 • Prawa i zakres zadan nauczycieli
 • Prawa i obowiązki ucznia

Kliknij na ikonę aby pobrać plik

Zasady szczęśliwego numerka.

Kliknij na ikonę aby pobrać plik

Misja szkoły

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie jest szkołą dla wszystkich uczniów, którzy pragną osiągnąć w życiu sukces. Aby ten cel zrealizować zapewniamy wysoki poziom wykształcenia pozwalający młodzieży spełniać się we wszystkich płaszczyznach z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju. Podstawowym podmiotem działań naszej szkoły jest uczeń i jego dalsza droga życiowa w europejskiej rzeczywistości, dlatego zakładamy kształtowanie takich umiejętności jak:

 • skuteczne komunikowanie się
 • znajomość języków obcych
 • umiejętność pracy z komputerem
 • umiejętność kierowania zespołem
 • umiejętność prowadzenia negocjacji
 • samodzielność w działaniu
 • odpowiedzialność i kreatywność
 • planowanie i organizowanie własnej pracy
 • rozładowywanie napięć

Posiadanie takich umiejętności spełnia oczekiwania wszystkich klientów szkoły czyli uczniów, rodziców, nauczycieli, przyszłych pracodawców, szkół wyższych. Proces edukacji w naszym liceum przebiega poprzez:
 • realizację programów nauczania w tym także programy autorskie,
 • udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
 • wymiana z młodzieżą z innych krajów europejskich,
 • liczne wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach - zdobywanie nawyków ruchowych na całe życie,
 • udział w kołach zainteresowań w tym chór szkolny oraz SKS,
 • udział w akademiach i sympozjach związanych z historią patronów szkoły i innych uroczystościach patriotycznych,

Zapewniamy uczniom właściwą przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, życzliwość, partnerstwo, udział we władzach szkoły / samorząd uczniowski/. Także rodzice mają duży wkład w pracę naszego liceum poprzez udział w radzie szkoły i radzie rodziców. Plan wychowawczy zakłada kształtowanie takich postaw jak:
 • patriotyzmu
 • humanizmu
 • tolerancji
 • wolności sumienia
 • szacunku dla innych
 • szacunku dla pracy
 • obiektywizmu

XIII LO istnieje już ponad 40 lat, dlatego absolwenci naszej szkoły są dumni z faktu jej ukończenia. Dewizą naszej pracy jest podtrzymanie tej chlubnej tradycji.

Wizja szkoły

Z misji jako najbardziej ogólnego celu szkoły wynika wizja, która jest ideałem do jakiego pragniemy szkołę doprowadzić realizując założoną strategie. W Trakcie realizacji celów istnieje konieczność weryfikowania wizji wymuszona dynamicznymi zmianami naszej rzeczywistości, która zmienia wyobrażenie o przyszłości narzucając nowe wyzwania. Skuteczna realizacja celów strategicznych daje gwarancje osiągnięcia założeń wizji.

Wizja XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte:

Nadrzędnym celem naszego liceum jest przygotowanie absolwentów do:
 • ciągłego zdobywania nowych umiejętności i samodzielnej pracy nad sobą,
 • aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w rynku pracy,
 • otwartości i elastyczności na zachodzące zmiany w rzeczywistości,
 • wzajemnego wspomagania i umiejętnego rozładowywania napięcia,
 • umiejętności negocjacji,
 • podejmowania śmiałych decyzji i oryginalnego myślenia.
Szczegółowe dane na temat koncepcji pracy szkoły znajdują się w bibliotece szkolnej.