Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartych na rok szkolny 2021/2022  1. 14.09.2021- Zebranie organizacyjne dla rodziców klas I, II i III. Zapoznanie z dokumentami szkolnymi oraz wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.

  2. 11.01.2022 - Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.

  3. 12.04.2022 - Zebranie informujące o postępach w nauce oraz zachowaniu i frekwencji. Dzień otwarty.
     
  4. 14.06.2022 - Zebranie podsumowujące wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Dzień otwarty.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, obowiązujące na terenie XIII LO w Krakowie od 1 września 2021r.

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dyżury nauczycieli dla rodziców 2021/2022Ze względów organizacyjnych prosimy rodziców o wcześniejsze uzgodnienie terminów spotkań z nauczycielami (dziennik elektroniczny lub telefonicznie)

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnychMatematyka

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Język polski

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Języki obce

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Język angielski

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Geografia

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Biologia

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Fizyka

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Chemia

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Przyroda

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Informatyka

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Historia - poziom podstawowy

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Historia - poziom rozszerzony

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Historia i społeczeństwo

Kliknij na ikonę, aby pobrać

WOS - poziom podstawowy

Kliknij na ikonę, aby pobrać

WOS - poziom rozszerzony

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Podstawy przedsiębiorczości

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Edukacja dla bezpieczeństwa

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Warsztaty psychologiczne

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Religia

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Statut szkoły
(ostatnia aktualizacja 29.11.2019)

Statut szkoły to podstawowy dokument regulujący pracę szkoły.
Zawiera on:
  • Cele i zadania szkoły
  • Organizację pracy szkoły
  • Prawa i zakres zadan nauczycieli
  • Prawa i obowiązki ucznia
Statut szkoły

Kliknij na ikonę, aby pobrać

RegulaminyRegulamin Rady Rodziców

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Regulamin Hestii - rok skolny 2021/2022

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Pliki do pobraniaZasady przyjmowania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Wzór podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O CHĘCI UCZESTNICTWA W LEKCJACH RELIGII

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Dla rodziców/opiekunów, uczniów pełnoletnich: OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Kliknij na ikonę, aby pobrać

Numer konta Rady Rodziców:

16 1020 2892 0000 5702 0015 5218

E-mail: rrlo13@xiii-lo.krakow.plSkład Rady RodzicówW dniu 19 października 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców przy XIII LO w Krakowie. Na zebraniu dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej..

Skład Prezydium Rady:

Przewodniczący - Katarzyna Pajda - kl.III a
Wiceprzewodnicząca - Mirosław Małek - kl.I f
Sekretarz Rady - Agnieszka Badura - kl. II e


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Krzysztof Jakubik - kl.III f
Członek - Grzegorz Ronij - kl.I e
Członek - Izabela Bereza-Smagacz - kl.III c

Poinformowano zebranych o pracy RR w latach 2020-2021. Predstawiono sprawozdanie z działalności fiansowej za rok szkolny 2020/2021 oraz zapoznano się z sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz przedstawiono plan pracy RR na rok szkoly 2021/2022. W zebraniu brała udział Dyrektor XIII LO w Krakowie - Iwona Cieślak-Prochownik informując zebranych o pracy szkoły w r. szk. 2021/2022 i przedstawiła do zaopiniowania plan finansowy jednostki na rok 2022.

Wyznaczono termin nastepnego zebrania delegatów na 14 grudnia 2021 na godzinę 17:00.

Delegaci, którzy nie byli obecni i nie odebrali przygotowanych materiałów dotyczących działalności RR w r. szk. 2020/2021 proszeni są o zgłoszenie się do p. Ewy Wójcik w godzinach od 9 do 13 lub przed najbliższym zebraniem rodziców w szkole.